Wymagania na koniec klasy III

Treści nauczania– wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej

 

  1. 1.        Edukacja polonistyczna. Uczeń kończący klasę III:

 

1) korzysta z informacji:

a)  uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,

b)  czyta  i rozumie teksty  przeznaczone dla dzieci  na I etapie  edukacyjnym  i wyciąga  z nich wnioski,

c) wyszukuje w tekście potrzebne informacje i w miarę możliwości korzysta  ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla  dzieci  na I etapie  edukacyjnym,

d)  zna  formy  użytkowe: życzenia, zaproszenie,  zawiadomienie, list, notatka do kroniki; potrafi z nich korzystać;

2) analizuje i interpretuje teksty kultury:

a)  przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób  słownictwa po- przez  kontakt z dziełami literackimi,

b)  w  tekście  literackim zaznacza  wybrane  fragmenty,  określa   czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów,

c) czyta teksty  i recytuje wiersze,  z uwzględnieniem interpunkcji i in- tonacji,

d)  ma potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci, czyta wybrane przez  siebie i wskazane przez  nauczyciela książki,  wypowiada się na ich temat,

e)  pod  kierunkiem nauczyciela korzysta z podręczników i zeszytów

ćwiczeń  oraz innych środków dydaktycznych;

3) tworzy wypowiedzi:

a)  w  formie  ustnej i pisemnej: kilkuzdaniową wypowiedź,  krótkie opowiadanie i opis, list prywatny, życzenia, zaproszenie,

b)  dobiera właściwe  formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych,

c) uczestniczy w  rozmowach: zadaje   pytania, udziela odpowiedzi i prezentuje własne zdanie; poszerza zakres  słownictwa i struktur składniowych,

d)  dba o kulturę wypowiadania się; poprawnie artykułuje głoski, akcentuje wyrazy, stosuje pauzy i właściwą intonację w zdaniu oznajmującym, pytającym i rozkazującym; stosuje  formuły grzecznościowe,

e)  dostrzega różnicę  pomiędzy literą i głoską; dzieli wyrazy na sylaby;

oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w tekście,

f) pisze   czytelnie  i  estetycznie  (przestrzega  zasad   kaligrafii),   dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną,

g)  przepisuje teksty, pisze z pamięci  i ze słuchu; w miarę swoich możliwości samodzielnie realizuje pisemne zadania domowe.

 

 

2. Język obcy nowożytny. Uczeń kończący klasę III:

 

1) wie,  że ludzie  posługują się różnymi językami i aby  się z nimi  po- rozumieć, trzeba  nauczyć się ich języka  (motywacja do nauki  języka obcego);

2) reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela;

3) rozumie wypowiedzi ze słuchu:

a)  rozróżnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu,

b)  rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień  i potrafi  się nimi posługi- wać,

c) rozumie ogólny  sens krótkich opowiadań i baśni przedstawianych także za pomocą obrazów, gestów,

d)  rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (tak-

że w nagraniach audio  i video);

4) czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania;

5) zadaje  pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki, nazywa obiekty  z otoczenia i opisuje  je, bierze udział w miniprzedstawieniach teatralnych;

6) przepisuje wyrazy i zdania;

7) w nauce języka  obcego  nowożytnego potrafi  korzystać ze słowników obrazkowych, książeczek, środków multimedialnych;

8) współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki.

 

  1. 2.        Edukacja muzyczna. Uczeń kończący klasę III

:

1) w zakresie  odbioru muzyki:
a)  zna i stosuje  następujące rodzaje aktywności muzycznej:
– śpiewa w zespole  piosenki ze słuchu (nie mniej  niż 10 utworów w roku szkolnym); śpiewa z pamięci  hymn narodowy,
– gra  na  instrumentach perkusyjnych (proste rytmy  i wzory  rytmiczne) oraz melodycznych (proste melodie i akompaniamenty),
– realizuje sylabami  rytmicznymi, gestem oraz  ruchem proste ryt- my i wzory  rytmiczne; reaguje ruchem na puls  rytmiczny i jego zmiany, zmiany tempa, metrum i dynamiki (maszeruje, biega, podskakuje),
– tańczy  podstawowe kroki i figury krakowiaka, polki oraz innego, prostego tańca ludowego,

b)  rozróżnia podstawowe elementy muzyki (melodia, rytm, wysokość dźwięku, akompaniament, tempo, dynamika) i znaki  notacji  muzycznej  (wyraża ruchowo czas trwania wartości  rytmicznych, nut i pauz),

c) aktywnie słucha muzyki i określa jej cechy: rozróżnia i wyraża środkami pozamuzycznymi charakter emocjonalny muzyki, rozpoznaje utwory wykonane: solo i zespołowo, na chór  i orkiestrę; orientuje się w rodzajach głosów  ludzkich (sopran, bas) oraz  w instrumentach muzycznych (fortepian, gitara, skrzypce, trąbka, flet, perkusja); rozpoznaje podstawowe formy muzyczne – AB, ABA (wskazuje ruchem lub gestem ich kolejne  części);

 

 

  1. 3.        Edukacja plastyczna. Uczeń kończący klasę III:

 

1) w zakresie  percepcji sztuki: 2) w zakresie  tworzenia muzyki:

a)  tworzy proste ilustracje   dźwiękowe do  tekstów i obrazów oraz improwizacje ruchowe do muzyki,

b)  improwizuje głosem  i na instrumentach według ustalonych zasad, c) wykonuje proste utwory, interpretuje je zgodnie
ich  rodzajem

a)  określa swoją przynależność kulturową poprzez kontakt z wybrany- mi dziełami sztuki, zabytkami i z tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym; uczestniczy w życiu kulturalnym tych środowisk, wie o istnieniu placówek kultury działających na ich rzecz,

b)  korzysta z przekazów medialnych; stosuje ich wytwory w swojej działalności twórczej (zgodnie z elementarną wiedzą o prawach autora);

2) w zakresie  ekspresji przez  sztukę:

a)  podejmuje  działalność twórczą, posługując  się  takimi   środkami wyrazu plastycznego jak: kształt,  barwa,  faktura w kompozycji na
płaszczyźnie i w przestrzeni (stosując  określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne),

b)  realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych, w tym służące kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia oraz upowszechnianiu kultury w środowisku szkolnym (stosując  określone narzędzia i wytwory przekazów medialnych);

3) w zakresie  recepcji sztuki:

a)  rozróżnia takie dziedziny działalności twórczej człowieka jak: archi- tektura, sztuki  plastyczne oraz  inne  określone dyscypliny sztuki (fotografika, film) i przekazy medialne (telewizja,  Internet), a także rzemiosło artystyczne i sztukę  ludową,

b)  rozpoznaje wybrane dzieła  architektury i sztuk  plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury; opisuje  ich cechy charakterystyczne (posługując się elementarnymi terminami właściwymi dla tych dziedzin działalności twórczej).

 

 

  1. 4.        Edukacja społeczna. Uczeń kończący klasę III:

 

1) odróżnia dobro  od  zła, stara  się być sprawiedliwym i prawdomównym; nie krzywdzi słabszych i pomaga potrzebującym;

2) identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami; podejmuje obowiązki domowe i rzetelnie je wypełnia; rozumie, co to jest sytuacja  ekonomiczna  rodziny, i wie, że trzeba  do niej dostosować swe oczekiwania;

3) wie, jak należy  zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników  (formy  grzecznościowe); rozumie potrzebę utrzymywania  dobrych  relacji z sąsiadami w miejscu  zamieszkania; jest chętny do po- mocy, respektuje prawo innych do pracy i wypoczynku;

4) jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji  kulturowej itp.;

wie, że wszyscy  ludzie  mają równe prawa;

5) zna prawa ucznia  i jego obowiązki (w tym zasady  bycia dobrym kole- gą), respektuje je; uczestniczy w szkolnych wydarzeniach;

6) zna  najbliższą okolicę,  jej ważniejsze obiekty,  tradycje; wie, w jakim regionie mieszka;  uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez lokalną  społeczność;

7) zna symbole  narodowe (barwy,  godło, hymn narodowy) i najważniejsze wydarzenia historyczne; orientuje się w tym, że są ludzie  szczególnie zasłużeni dla miejscowości, w której mieszka,  dla Polski i świata;

8) wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka; wie, jaki zawód wykonują jego najbliżsi  i znajomi; wie, czym  zajmuje się np.  kolejarz,  aptekarz, policjant,  weterynarz;

9) zna  zagrożenia ze strony  ludzi;  potrafi  powiadomić dorosłych o wypadku, zagrożeniu, niebezpieczeństwie; zna numery telefonów: pogotowia  ratunkowego, straży  pożarnej, policji oraz  ogólnopolski  numer alarmowy 112.
6. Edukacja przyrodnicza. Uczeń kończący klasę III:

1) obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem;
2) opisuje  życie w wybranych ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, na łące i w zbiornikach wodnych;
3) nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski:
nadmorskiego, nizinnego, górskiego;
4) wymienia zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski;
rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne;
5) wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku;
6) podejmuje działania na rzecz  ochrony przyrody w swoim  środowisku; wie, jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek (wypala- nie łąk, zaśmiecanie lasów, nadmierny hałas, kłusownictwo);
7) zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin:
a)  wpływ światła  słonecznego na cykliczność  życia na Ziemi, b)  znaczenie powietrza i wody  dla życia,
c) znaczenie wybranych skał i minerałów dla  człowieka (np.  węgla i gliny);
8) nazywa części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi  (np. serce, płuca, żołądek);
9) zna  podstawowe zasady  racjonalnego odżywiania się; rozumie konieczność kontrolowania stanu zdrowia i stosuje  się do zaleceń  stomatologa i lekarza;
10) dba  o  zdrowie i bezpieczeństwo swoje  i innych (w  miarę  swoich możliwości); orientuje się w zagrożeniach ze strony  roślin i zwierząt, a także  w zagrożeniach typu burza,  huragan, śnieżyca,  lawina,  po- wódź  itp.; wie, jak trzeba  zachować się w takich sytuacjach.

 

 

  1. 5.        Edukacja matematyczna. Uczeń kończący klasę III:

 

1) liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1, dziesiątkami od danej licz- by w zakresie  100 i setkami  od danej liczby w zakresie  1000;

2) zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie  1000;

3) porównuje dowolne dwie liczby w zakresie  1000 (słownie i z użyciem znaków <, >, =);

4) dodaje i odejmuje liczby w zakresie  100 (bez algorytmów działań pisemnych); sprawdza wyniki  odejmowania za pomocą dodawania;

5) podaje z pamięci  iloczyny  w zakresie  tabliczki  mnożenia; sprawdza wyniki  dzielenia za pomocą mnożenia;

6) rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka (bez przenoszenia na drugą stronę);

7) rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania (w tym zadania na porównywanie różnicowe, ale bez porównywania  ilorazowego);

8) wykonuje łatwe  obliczenia  pieniężne (cena, ilość, wartość)  i radzi  sobie w sytuacjach codziennych wymagających takich umiejętności;

9) mierzy  i zapisuje wynik  pomiaru długości,  szerokości  i wysokości przedmiotów oraz  odległości;  posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr; wykonuje łatwe obliczenia  dotyczące tych miar (bez zamiany jednostek i wyrażeń dwumianowanych w obliczeniach formalnych); używa pojęcia kilometr w sytuacjach życiowych, np. jechaliśmy autobusem 27 kilometrów (bez zamiany na metry);

10) waży  przedmioty, używając określeń: kilogram, pół  kilograma, dekagram, gram;  wykonuje łatwe  obliczenia, używając tych  miar  (bez zamiany jednostek i bez wyrażeń dwumianowanych w obliczeniach formalnych);

11) odmierza płyny  różnymi miarkami; używa określeń: litr,  pół  litra,

ćwierć litra;

12) odczytuje temperaturę (bez  konieczności posługiwania się liczbami ujemnymi, np. 5 stopni mrozu, 3 stopnie poniżej zera);

13) odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII;

14) podaje i zapisuje daty; zna kolejność  dni tygodnia i miesięcy; porząd- kuje chronologicznie daty;  wykonuje obliczenia  kalendarzowe w sytuacjach życiowych;

15) odczytuje wskazania zegarów: w  systemach: 12- i 24-godzinnym, wyświetlających cyfry  i ze  wskazówkami; posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta; wykonuje proste obliczenia zegarowe (pełne  godziny);

16) rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty (również nietypowe, położone w różny  sposób  oraz w sytuacji,  gdy figury za- chodzą na siebie); rysuje odcinki  o podanej długości;  oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów (w centymetrach);

17) rysuje  drugą połowę figury  symetrycznej; rysuje  figury  w powiększeniu i pomniejszeniu; kontynuuje regularność w prostych motywach  (np. szlaczki, rozety).

 

 

  1. 6.        Zajęcia komputerowe. Uczeń kończący klasę III

 

1) umie obsługiwać komputer:

a)  posługuje się myszą  i klawiaturą,

b)  poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego;

2) posługuje się wybranymi programami i grami  edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania; korzysta z opcji w programach;

3) wyszukuje i korzysta z informacji:

a)  przegląda wybrane  przez   nauczyciela strony   internetowe  (np. stronę swojej szkoły),

b)  dostrzega elementy aktywne na stronie  internetowej, nawiguje po stronach w określonym zakresie,
c) odtwarza animacje i prezentacje multimedialne;

4) tworzy teksty i rysunki:

a)  wpisuje za  pomocą klawiatury litery,  cyfry  i inne  znaki,  wyrazy i zdania,

b)  wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki, np. z gotowych figur;

5) zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów:
a)  wie,  że  praca  przy  komputerze męczy  wzrok,  nadweręża kręgosłup, ogranicza kontakty społeczne,

b)  ma  świadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów i podawania swojego  adresu,

c) stosuje  się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów.

 

  1. 7.        Zajęcia techniczne. Uczeń kończący klasę III:

 

1) zna środowisko techniczne na tyle, że:

a)  orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku („jak to zrobiono?”): meble,  domy,  samochody, sprzęt gospodarstwa domowego,

b)  rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń: transportowych (samochody,  statki,  samoloty), wytwórczych (narzędzia, przyrządy), informatycznych (komputer, laptop, telefon  komórkowy); orientuje się w rodzajach budowli (budynki mieszkalne, biurowe, przemysłowe, mosty,  tunele, wieże)  i urządzeń elektrycznych (latarka,  prądnica rowerowa),

c) określa  wartość urządzeń  technicznych z  punktu  widzenia cech użytkowych  (łatwa   lub  trudna obsługa),   ekonomicznych  (tanie lub drogie  w zakupie i użytkowaniu), estetycznych (np.  ładne lub brzydkie);

2) realizuje „drogę” powstawania przedmiotów od pomysłu do wytworu:

a) przedstawia pomysły rozwiązań technicznych: planuje kolejne czynności, dobiera odpowiednie materiały (papier, drewno, metal, tworzywo sztuczne, materiały włókiennicze) oraz narzędzia,

b)  rozumie  potrzebę  organizowania  działania  technicznego: pracy indywidualnej i zespołowej,

c) posiada umiejętności:
– odmierzania potrzebnej ilości materiału,
– cięcia papieru, tektury itp.,
– montażu modeli papierowych i z tworzyw sztucznych, korzystając z prostych instrukcji i schematów rysunkowych, np.  buduje latawce,  makiety domów, mostów, modele samochodów, samolotów i statków,
– w miarę możliwości, montażu obwodów elektrycznych, szeregowych i równoległych z wykorzystaniem gotowych zestawów;

3) dba o bezpieczeństwo własne i innych:

a)  utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy,

b)  właściwie  używa narzędzi i urządzeń technicznych,

c) wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach (w tym na rowerze) i korzystać ze środków komunikacji; wie, jak trzeba  zachować się w sytuacji wypadku.

 

 

  1. 8.        Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna. Uczeń kończący klasę III:

 

1) w zakresie  sprawności fizycznej:

a)  realizuje marszobieg trwający co najmniej 15 minut,

b)  umie wykonać próbę siły mięśni brzucha oraz próbę gibkości dolne- go odcinka kręgosłupa;

2) w zakresie  treningu zdrowotnego:

a)  przyjmuje pozycje  wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń  oraz  wykonuje przewrót w przód,

b)  skacze przez skakankę, wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami,

c) wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru, z przyborem i na przyrządzie;

3) w zakresie  sportów całego życia i wypoczynku:

a)  posługuje się piłką: rzuca, chwyta, kozłuje,  odbija i prowadzi ją,

b)  jeździ  np. na rowerze, wrotkach; przestrzega zasad  poruszania się

po drogach,

c) bierze  udział w  zabawach, minigrach i grach  terenowych, zawodach  sportowych, respektując reguły  i podporządkowując się decyzjom sędziego,

d)  wie, jak należy  zachować się w sytuacjach zwycięstwa i radzi sobie z porażkami w miarę swoich możliwości;

4) w zakresie  bezpieczeństwa i edukacji zdrowotnej:

a)  dba o higienę osobistą i czystość odzieży,

b)  wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe  odżywianie się oraz aktywność fizyczna,

c) wie, że nie może  samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych niezgodnie z przeznaczeniem,

d)  dba o prawidłową postawę, np. siedząc w ławce, przy stole,

e)  przestrzega zasad  bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych; posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich prze- znaczeniem,

f) potrafi wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych; wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

 

 

 

Brody, 20 września 2012  roku                                                                                              Marek Hordziej

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s